Smörjpasta för extrema krav

Smörjpasta för höga temperaturer, höga laster, glidlager och oscillerande rörelser
En smörjpasta är en blandning av en eller flera basoljor eller ett eller flera basfett och olika fasta smörjämnen. De fasta smörjämnena kan då, men behöver inte, fungera som förtjockare. Huvudfunktionen hos de fasta smörjämnena är alltså inte som förtjockare. Funktionen ligger istället i att ge produkten egenskaper som ett fett eller en olja inte har.

Användningsområden för Smörjpasta

Om en produkt kategoriseras som ett smörjfett eller en smörjpasta beror på halten fasta smörjämnen. Vid en halt på 10% eller mer kallas produkten en pasta och vid <10% kallas den ett smörjfett. I rullningslager måste dn-värdet beaktas. En pasta kan normalt endast användas vid låga dn-värden. Fett med fasta smörjämnen kan normalt användas i samma applikationer som vanliga fett medan en smörjpasta inte skall användas som ett vanligt fett i t.ex. rullningslager. Vid användning av fett med fasta smörjämnen bör man även beakta den ökade basoljeseparationsrisken om fettet utsätts för kontinuerliga, statiska tryck (främst i vissa doseringsutrustningar) samt risken för uppbyggnad av fasta filmer i applikationer med mycket små toleranser.

Uppdelning av smörjpastor

Pasta uppdelas ytterligare beroende av sitt användningsområde eller sin uppbyggnad. Exempel på detta kan vara pastor som underlättar montage eller inkörning eller pastor som underlättar demontering efter att ha utsatts för höga temperaturer eller aggressiva media.
Svarta smörpastor avsedda för montage är baserade på fasta smörjämnen som ger pastan en svart färg. De vanligaste bland dessa ämnen är molybdendisulfid (MoS2) och grafit.

Vita smörjpastor är likadant uppbyggda som de svarta produkterna men innehåller fasta smörjämnen som ger produkten en ljus färg istället för svart. Vita, fasta smörjämnen finns i många olika varianter men de vanligaste är kalciumföreningar, zinkföreningar, PTFE och bornitrid. De vita, fasta smörjämnena motverkar skärning och slitage och är som mest effektiva vid oscillerande glidrörelser i kombination med höga laster och låga relativa glidhastigheter.

smörjpasta för extrema krav