Lagerfett för Kul-, Rull- och Glidlager

Lagerfett är smörjfett avsedda för smörjning av kullager, rullager- och glidlager.  Dessa är oftast förtjockade med s.k. metallbaserade förtjockningsmedel. Detta betyder helt enkelt förtjockningsmedel baserade på olika metalltvålar. Exempel på dessa förtjockare kan vara litium, kalcium, aluminium, natrium och deras komplexvarianter. Dessa förtjockare bildar ett ”nätverk” som  håller kvar basoljan även vid kraftig skjuvpåkänning.

I vårt program finns metalltvålförtjockade lagerfett med alla vanliga typer av basoljor.

Smörjfett för rullnings- och glidlager är ibland förtjockade med s.k. icke-metallbaserade förtjockare. Detta betyder helt enkelt förtjockningsmedel som inte innehåller metallbaserade förtjockare (t.ex. litium, kalcium etc).

Exempel på dessa förtjockare kan vara bentonit, polyurea och kiseldioxid. Dessa förtjockare bildar inte samma ”nätverk” som  metallförtjockarna gör och många av dessa fett (bentonit, kiseldioxid) har därför sämre skjuvstabilitet. Vad gäller polyureaförtjockade fett kan dessa idag fås med mycket god skjuvstabilitet.

Lagerfett innehåller dessutom i stort sett alltid ett antal additiv (tillsatser) vilka har till uppgift att förbättra produktens prestanda i de applikationer den är utvecklad för. Dessa kan inkludera kemiskt aktiva additiv som korrosionsskyddsadditiv, EP-additiv (EP = Extreme Pressure) för minskad skärningsrisk, AW-additiv (AW = Anti Wear) för ökat slitageskydd, AO-additiv (Anti Oxidant) för minskad oxidation och mycket mer. Vi använder även fasta ämnen som additiv i lagerfett, till exempel MoS2, vilket är den dominerande tillsatsen i så kallade MoS2-fett. Andra exempel är grafit, bornitrid, WS2, PTFE och mycket mer.

.

Rullnings- och glidagerfett