Vi har under våren uppgraderat vårt verksamhetssystem till de senaste versionerna; ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015. För ISO 9001:2015 är de stora skillnaderna att det är tydligare fokus inom områden som omvärldsbevakning, riskbaserat tankesätt, processyn och ledningens engagemang. I grova drag innebär det (ett urval):

• Krav på riskbaserat angreppsätt i hela verksamheten.
• Processtyrning som en central del av verksamhetsstyrningen.
• Nytt uttalat krav på ledarskap som driver förbättringsarbete och utvecklar verksamheten.
• Större fokus på att uppnå önskade resultat för att öka kundtillfredsställelsen.
• Bättre stöd för verksamhetens strategiska utvecklingsarbete.

För ISO 14001:2015 är en av de stora skillnaderna att standarden nu har ett tydligare processfokus och krav på livscykeltänk. Det finns även krav på att det skall finnas en koppling mellan miljöarbetet och verksamhetens strategiska arbete. I grova drag innebär det (ett urval):

• Tydligare krav på att miljöarbetet skall drivas på ledningsnivå och vara kopplat till det strategiska arbetet.
• Större krav på att verksamheten arbetar proaktivt med att minska miljöpåverkan.
• Ökat fokus på att förbättra organisationens miljöprestanda – hitta och hantera miljöpåverkan utifrån verksamhetens processer.
• Större fokus på livscykelperspektiv med utgångspunkt i miljöaspekterna.

Certifikat ISO 9001 (pdf)

Certifikat ISO 14001(pdf)

Vid frågor – Kontakta Anders Greschik på 0300 33331 alt. anders@geitmo.se.