GHS CLP
GHS = “Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals”

Genom CLP-förordningen införs FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier, GHS, i EU. Genomförandet sker successivt, och innebär stora förändringar jämfört med de tidigare reglerna.
EU-förordning 1272/2008, CLP-förordningen, ersätter fram till 1 juni 2015 successivt de tidigare EU-reglerna om klassificering och märkning av kemikalier. Detta innebär att systemet för klassificering av kemiska produkter och deras märkning förändras.
Blandningar ska klassificeras och märkas enligt CLP senast 1 juni 2015. För blandningar som redan förpackats och släppts ut på marknaden före detta datum gäller ytterligare två års frist innan de måste märkas om.
Detta betyder att märkningen av våra förpackningar och klassificeringen i våra säkerhetsdatablad gradvis kommer att förändras med början redan nu och det mesta bör vara klart innan utgången av 2015. De produkter som importerats innan 2015-06-01 får dock säljas med gammal märkning och klassificering till 2017-05-31.

För mer information, kontakta Andreas Greschik på 0300 33331 eller anders@gleitmo.se.